Polityka prywatności
Ochrona danych osobowych / Polityka prywatności

 

  1. I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  REKRUTACJA ZA POŚREDNICTWEM PORTALU

  • Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

  Niniejsza polityka („Polityka”) dotyczy danych osobowych, które zbiera Grupa Azoty Polyolefins S.A prowadząca postępowanie rekrutacyjne za pomocą elektronicznej platformy służącej do rekrutacji pracowników https://kariera.polyolefins.com.pl/ („Portal”).

  Dane kontaktowe do Grupa Azoty Polyolefins S.A. będącej administratorem danych osobowych w ramach konkretnego postępowania rekrutacyjnego, wymienione są w Załączniku nr 1.

  W niniejszej polityce informujemy o sposobach, w jakich dane osobowe są wykorzystywane,
  a także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adresy e-mail podane w Załączniku nr 1.

  • Co reguluje polityka prywatności?

  Niniejsza polityka dotyczy zbierania i wykorzystywania przez nas za pomocą Portalu danych osobowych kandydatów do pracy w Spółce („Kandydaci” lub „Państwo”) bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.

  • Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?
   • Dane Kandydatów
    • Obowiązkowe dane Kandydatów

  Od Kandydatów zbieramy podstawowe dane wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa. Podanie tych danych przez Kandydatów jest wymogiem ustawowym (w przypadku Kandydatów zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę). Konsekwencją niepodania danych jest niemożność nawiązania zatrudnienia.

  • Pozostałe dane o Kandydatach

  Przy okazji wypełniania formularza za pomocą Portalu lub przesyłania życiorysów (CV) bezpośrednio do Spółki, mogą Państwo również podać inne dane, takie jak Państwa wizerunek utrwalony na zdjęciu. Podanie tych danych przez Kandydatów jest całkowicie dobrowolne.

  • Dane wrażliwe

  Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą również obejmować specjalne, szczególnie wrażliwe kategorie danych, takie jak informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności. Będą one szczególnie chronione przez Spółkę. W szczególności takie dane nie będą udostępniane żadnym niepowołanym osobom.

  • Dane kontaktowe

  Za pomocą Platformy Spółka zbiera dane umożliwiające kontakt z Kandydatem, takie jak adres e-mail lub numer telefonu. W celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym niezbędne jest podanie adresu e-mail; podanie numeru telefonu może przyczynić się do ułatwienia kontaktu
  z Państwem.

  • Na jakiej podstawie prawnej i do jakich celów przetwarzamy dane osobowe?
   • Podstawa prawna przetwarzania danych

              Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa lub zgodnie z Państwa żądaniem jest niezbędne do podjęcia konkretnych czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
  2. przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub gdy wprost nakazuje nam to przepis prawa, np. art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem
   a Państwa prywatnością;

  Takimi „uzasadnionymi interesami” są:

  1. i. ustalanie lub dochodzenie przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
  2. ii. podejmowanie środków w celu utrzymania działań operacyjnych (np. planowanie zatrudnienia w Grupie Azoty, planowanie budżetu, planowanie przestrzeni itp.);
  3. w niektórych przypadkach, gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dotyczy to zgód na przetwarzanie danych w celach wykorzystania ich
   w dalszych rekrutacjach oraz przetwarzania danych osobowych przez Spółki inne, niż Spółka prowadząca dane postępowanie rekrutacyjne.
   • Podstawa prawna przetwarzania danych wrażliwych

  Szczególne kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane przez Spółkę jedynie
  w szczególnych przypadkach, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych zobowiązań wynikających z zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej - dotyczy to danych osobowych obejmujących stopień niepełnosprawności i związane z nim szczególne uprawnienia.

  • Zgoda na przetwarzanie danych

  Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona odwołana
  w każdej chwili w sposób równie łatwy, jak została udzielona. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych, do których podania nie są Państwo zobowiązani, nie będzie skutkowało odmową nawiązania stosunku pracy z Kandydatem, a jej odwołanie nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla Kandydata. 

  • Cel przetwarzania danych

  Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Dane osobowe Kandydatów przetwarzamy
  w celu:

  1. podejmowania działań rekrutacyjnych;
  2. przygotowania umów dotyczących zatrudnienia Kandydatów;
  3. przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę w stosunku do Kandydatów;
  4. wykorzystania danych w innych rekrutacjach prowadzonych przez Spółki – w przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata.
  • Jak chronimy dane osobowe?

  Spóła dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby do tego upoważnione. Wszyscy pracownicy Spółki uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

  Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Kandydatów przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych.

  • Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one przekazywane?
   • W ramach Grupy Azoty

  Możemy przekazywać dane osobowe naszym pracownikom, a także innym spółkom z Grupy Azoty. Dotyczy to następujących sytuacji:

  1. przekazywania danych do Spółek innych, niż Spółka prowadząca dane postępowanie rekrutacyjne – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody.
   • Poza Grupę Azoty

  Możemy przekazywać dane osobowe odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizować cele wymienione w punkcie 4.4 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań przez nas zleconych, jeżeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jeżeli dysponujemy inną podstawą prawną. Za odbiorców lub inne strony trzecie mogą być uznane:

  1. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółek, takie jak nasi dostawcy systemów informatycznych i ich podwykonawcy;

  Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółki. Spółki mają kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.

  1. podmioty takie, jak:
  • doradcy prawni lub
  • dostawcy usług kurierskich lub pocztowych.

  Tego typu podmioty są samodzielnymi administratorami danych, co oznacza, że Spółki nie mają wpływu na to, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzają one Państwa dane osobowe. Spółki nie są odpowiedzialne za zgodność działalności takich podmiotów z przepisami.

  1. wszelkie krajowe organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie.
  • Jak długo przechowujemy Państwa dane?

  Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby osiągnąć cel, w którym zostały one zgromadzone lub aby było to zgodne z wymogami prawnymi.

  Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane przez cały czas trwania procesu rekrutacji. Po upływie tego czasu dane osobowe Kandydatów w zakresie informacji o przeprowadzonej rekrutacji będą przetwarzane przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu umożliwienia Spółce obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń, jeżeli zaistnieje ryzyko wysunięcia takich roszczeń przez lub w stosunku do Spółi; co do zasady jest to okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

  W przypadku udzielenia przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ich wykorzystania w dalszych rekrutacjach prowadzonych przez Spółę przez okres wynoszący do 1 roku. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w dalszych rekrutacjach, przed upływem terminu określonego w treści zgody otrzymają Państwo wiadomość e-mail, umożliwiającą przedłużenie tego terminu.

  Jeśli jednak pragną Państwo, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały usunięte z naszych baz danych, istnieje możliwość złożenia wniosku zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 8, który rozpatrzymy w sposób tam określony.

  • Jakie przysługują Państwu prawa i jak można z nich korzystać?
   • Przysługujące prawa

  Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, mają również Państwo prawo wnieść o ich sprostowanie w sposób określony
  w punkcie 8.2. poniżej. Spółka niezwłocznie skorygują takie informacje.

  Mają Państwo również prawo do:

  1. wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółka uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
  2. żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
  4. sprzeciwienia się – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spółki;
  5. przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce
   w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

  Spółka będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności RODO.

  Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

  • Korzystanie z przysługujących Państwu praw

  Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy przesłać wiadomość elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Podane za pośrednictwem formularzy aplikacyjnych dane osobowe mogą również zostać usunięte na pisemny wniosek Kandydata, przesłany na adres korespondencyjny Spółki z dopiskiem – „Ochrona danych – portal rekrutacyjny”; w tym trybie nie są jednak dokonywane zmiany w treści formularza aplikacyjnego.

  Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Spółki przetwarzają Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości sposobami wskazanymi powyżej.

  Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Spółki, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu lub numeru telefonu kontaktowego). Zachęcamy Kandydatów do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.

  • Aktualizacje polityki prywatności

  Niniejsza polityka została zaktualizowana w dniu 21.12.2018 r.  i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień
  w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej polityce, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej w Spółkach.

  Załącznik nr 1

  Spółki z Grupy Azoty przetwarzające dane osobowe dla celów prowadzenia rekrutacji za pośrednictwem Portalu

  Lp.

  Nazwa spółki

  Adres spółki

  Dane kontaktowe spółki

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

  1.     

  „Grupa Azoty Polyolefins S.A.

  ul. Kuźnicka 1

  72-010 Police, Polska

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  ADO Prezes Zarządu

  913174801

 

Informacja o plikach cookies:

 • Serwis korzysta z plików cookies.
  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

 

Serwis Kariera PDH Polska S.A. wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia. Czytaj więcej...